AZYL Music
Rozpad má vždy za následok nejakú reakciu. častokrát sa stane, že po zániku jednej veci sa jeho častice preskupia, zmutujú a vznikne niečo nové. Po zániku Free Faces bubeník a spevák založili po domácky vyrobeného mutanta, ktorý vydal už 3 albumy a so svojim potenciálom sa zabáva, či skôr zahráva, ako nejaké decko! Trilógia o láske a spolunažívaní je uzavretá a mutant sa vo svojej hravosti zadefinoval ako neustále sa transformujúce živé teleso, ktoré určite nerobí veci tak, ako si ich pýta od neho náš malý a nelogický trh. Mutant robí veci po svojom. Ku skladbám vydáva komplikované veľkovýpravné booklety a keď sa už dávno všade vie, že na lásku nie je čas, spieva hlavne o nej.

There's always some reaction on a break-up, when often with a termination elements of a thing re-arrange, get mutated to give a birth of something new. After Free Faces split off its percussionist and singer founded a home-made Mutant which has already released 3 albums and it plays with its potential, or better tries to stick its neck out like a little kid! Trilogy on Love and Living Together is closed and the Mutant has been defined in his playfulness as a creature - ever-transforming living body which does not make things according to our small and illogical market. Mutant has his own way of doing things. Compositions are provided with spectacular booklets and though it has been already generally known that there is no time for love, he sings especially about it.